Portable ความสะดวกของการพกพา

“freedom to relax” อิสระไปกับการพักผ่อน นั่นหมายถึงการพักผ่อนนอกสถานที่โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเวลา สถานที่ และลักษณะการเล่นนั่นเอง รวมถึงความสะดวกสบายในการนั่งพักผ่อนในทุกที่ซึ่งจะมาเติมเต็มการพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขื้น กว่าเดิม ซึ่ง agora “เราตั้งใจที่จะพัฒนาสายรัดที่สามารถสะพายเสื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการพกพาได้ง่ายขึ้น”