Author: pang agora

Read More

STYLE Bangkok Fair 2018

งาน STYLE งานแฟร์ที่รวมงาน TIFF , BIG+BIH และ BIFF&BIL ไว้ด้วยกัน จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีผู้คนทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมในปีที่แล้ว มีท้ังเสื้อผ้า ของฝาก ของตกแต่งบ้าน[…]